12. 12. 2017 |
Jesteś w:

REGULAMIN PORTALU KOLBUSZOWA24.NET


 1. Właściciel Portalu Kolbuszowa24.net oraz zakres Regulaminu.
  1. Właścicielem oraz Administratorem portalu "Kolbuszowa24.net" jest firma PURPLE STAR Dominik Dzióba z siedzibą w: ul. Partyzantów 5A/29 36-100 Kolbuszowa
  2. W ramach portalu firma PURPLE STAR świadczy bezpłatną usługę informacji lokalnych o Kolbuszowej i miejscowościach przyległych oraz usługę dostępu do interaktywnych części Portalu Kolbuszowa24.net.
  3. Regulamin obejmuje zasady kożystania z Portalu Kolbuszowa24.net.
  4. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz prawa i obowiązki Administratora portalu Kolbuszowa24.net.

 2. Regulaminowe określenia
  1. Administrator – właściciel oraz adminstrator Portalu Kolbuszowa24.net; firma PURPLE STAR Dominik Dzióba;
  2. Regulamin - regulamin świadczenia usług określonych w cz. I. Pkt 2.;
  3. Portal – strona internetowa Kolbuszowa24.net;
  4. Użytkownik – osoba korzystający z usług w portalu Kolbuszowa24.net; aby kożystać z części usług swiadczonych przez Portal użytkownik musi sie zarejestrować.
  5. Reklamodawca – firma posiadająca osobowośc prawną, zamawiająca usługę zwaną dalej Reklamą;
  6. Reklama – Baner lub artykuł sponsorowany umieszczony w strukturze Portalu, będący usługą płatną.
  7. Forum – Interaktywna część Portalu, zawierająca funkcjonalności systemu popularnie zwanego jako forum dyskusyjne.

 3. Zamawianie usług
  1. Wszelkie usługi świadczące przez Portal za wyjątkiem Reklamy, są usługami darmowymi.
  2. Usługa Reklamy, zamawiana jest poprzez kontakt telefoniczny, osobisty lub mailowy z Administratorem Portalu.

 4. Zasady korzystania z FORUM, KOMENTARZY, OGŁOSZEŃ - interaktywnej części Portalu
  1. Celem Forum jest umożliwienie Użytkownikom portalu Kolbuszowa24.net, bezpłatnej wymiany informacji i opinii na różnorodne tematy.
  2. Tylko Użytkownicy, którzy założyli uprzednio konto w Forum, mogą publikować, edytować oraz kasować swoje teksty na stronach Forum. Goście Portalu mają dostęp do Forum na ogólnych zasadach, przyjętych w sieci Internet.
  3. Użytkownik, publikując informacje, komentarze i opinie na Forum, czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na Forum.
  4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc, lub naruszających w inny sposób zasady współżycia społecznego.
  5. Niedopuszczalne jest wielokrotne publikowanie powtarzających się wątków w tych samych lub różnych działach (tzw. spamowanie).
  6. Niedopuszczalne jest publikowanie treści naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa jakichkolwiek osób trzecich, ani zachęcających do złamania prawa.
  7. Niedopuszczalne jest publikowanie treści mających charakter pomówienia.
  8. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi naruszających netykietę (ogólno przyjęte zasady kożystania z sieci internetowej) oraz zasady pisowni języka polskiego.
  9. Niedopuszczalne jest publikowanie wypowiedzi niezwiązanych z tematem dyskusji na Forum lub z komentowanym artykułem.
  10. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w treści wypowiedzi danych kontaktowych swoich, osób trzecich lub firm.
  11. Niedopuszczalne jest podejmowanie świadomych działań na szkodę Portalu, Użytkowników Portalu lub osób trzecich.
  12. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na Forum przekazów reklamowych, z wyjątkiem Użytkowników, którzy zawarli z Administratorem portalu odrębną umowę na świadczenie usługi Reklamy – (zakładka „Reklama” na stronie głównej Portalu).
  13. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w cz. IV. pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 niniejszego Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum Użytkownikom naruszającym postanowienia zawarte w cz. IV. pkt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 Regulaminu. Administrator zastrzega sobie również prawo do usuwania treści dodanej przez Użytkowników niezwiązanych z tematem dyskusji oraz nie wnoszących żadnych treści merytorycznych do dyskusji.
  14. Przy publikacji zamieszczonej przez użytkownika treści, Administrator moża pobrać i przypisać adres IP Użytkownika, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Portalu przy zamieszczaniu wpisu. Administrator nie podaje, nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów ścigania, na potrzeby prowadzonych postępowań.
  15. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu i usług z nim związanych oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
  16. Administrator zastrzega sobie prawo do wyłączenia części lub całego Portalu i usług z nim związanych bez podawania przyczyn takiego działania.
  17. Użytkownicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Portalu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych mediach wydawanych przez Administratora Portalu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której wypowiedź jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 34 poz. 234 z późn. zmianami).
  18. Administrator może usunąć treść dodaną przez Użytkownika, zablokować lub usunąć konto Użytkownika, bez podania przyczyny, jeżeli jego zdaniem Użytkownik łamie Regulamin Portalu, obowiązujące prawo, zasady dobrego wychowania lub netykiety.

 5. Realizacja usług
  1. Administrator nie kontroluje i nie weryfikuje danych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Korzystanie z portalu przebiega anonimowo, chyba że Użytkownik zdecyduje inaczej.
  2. Administratorem portalu jest firma PURPLE STAR Dominik Dzióba. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu i usług z nim związanych należy kierować na adres: biuro.purplestar@gmail.com
  3. Użytkownik konta uzyskuje dostęp do następujących usług interaktywnych świadczonych w ramach Portalu:
   1. dodawanie komentarzy (w Artykułach),
   2. zgłaszanie propozycji wiadomości (+Dodaj info),
   3. publikowanie treści na Forum,
   4. dodawanie ogłoszeń.
  4. Administrator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Użytkownika nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu utworzenia konta. Rozpoczęcie świadczenia usług może się jednak opóźnić (z powodu dni wolnych od pracy itp.).
  5. Postanowienia umów lub zamówień dotyczących usług nie wymienionych w regulaminie, świadczonych lub udostępnianych przez Administratora w Portalu Kolbuszowa24.net, mogą regulować prawa i obowiązki Stron w inny sposób niż niniejszy Regulamin.

 6. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora
  1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
  2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Portal, w tym za publikowaną treść, zdjęcia i grafiki publikowane w Portalu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania naruszające prawo. Administrator może w ramach obowiązującego prawa, przekazać uprawnionym organom państwowym, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu dane identyfikacyjne Użytkowników naruszających prawo za pośrednictwem Portalu.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia danych do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu portalu z przyczyn technicznych lub niezależnych od Administratora.
  5. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, zgodnie z obowiązującym prawem, do ochrony danych identyfikacyjnych Użytkowników. Administrator nie odpowiada za włamania hakerskie na Portal i systemy z nim powiązane.
  6. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi dostęp do jego danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
  7. Z zastrzeżeniem zapisu w cz. VI. pkt 2. niniejszego regulaminu, Administrator nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych identyfikacyjnych Użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
  8. Użytkownik udzielając się na Portalu (dodając komentarze, informacje, zakładając konto w Forum) wyraża jednoznacznie zgodę na wysyłanie przez Administratora na konto e-mail podane przy rejestracji , treści informacyjnych oraz treści o charakterze informacji handlowej pochodzących od Administratora lub innych podmiotów, za zgodą Administratora Portalu;
  9. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w cz. VI. pkt 8a. może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody Użytkownika jest równoznaczne z jego rezygnacją, z dalszego korzystania z bezpłatnych usług objętych niniejszym regulaminem. W takiej sytuacji Administrator portalu ma prawo do niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika bez ostrzeżenia. Cofnięcie zgody przez Użytkownika wymaga przesłania przez niego stosownego oświadczenia na adres Administratora portalu (biuro.purplestar@gmail.com), za pośrednictwem konta o adresie e-mail podanego przy rejestracji w Portalu.
  10. Administrator jest uprawniony do usunięcia konta Użytkownika w przypadku braku aktywności przez okres kolejnych 60 dni.
  11. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika jeśli uzna to za uzasadnione, a w szczególności gdy:
   1. Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub obowiązującego prawa,
   2. Użytkownik nie dokona logowania na swoje konto przez okres dłuzszy niż 60 dni,
   3. Nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznawanym za obraźliwe czy niezgodne z zasadami dobrego wychowania lub netykiety,
   4. Użytkownik korzysta z Portalu w sposób, który może komplikować działanie Portalu lub oferowanych w nim usług.
  12. Administrator umożliwia Użytkownikom usunięcie kont założonych przez nich w Portalu. Użytkownik rezygnujący z konta, wysyła na adres Administratora biuro.purplestar@gmail.com stosowne oświadczenie, za pośrednictwem swojego konta o adresie e-mail podanym przy rejestracji w Portalu.
  13. Po zamknięciu konta, Administrator jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego wcześniej do Użytkownika zamkniętego konta.
  14. Administrator zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usług w Portalu, w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji lub rozbudowy Portalu lub usług z nim związanych. W takiej sytuacji, o ile będzie to do przewidzenia, Administrator, powiadomi o tym z wyprzedzeniem Użytkowników kont, wysyłając do nich informację na adres poczty Elektronicznej podany przy rejestracji w Portalu.
  15. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania w sposób bezpłatny części lub wszystkich usług bez podania przyczyny.
  16. Odpowiedzialność Administratora z jakiegokolwiek tytułu w związku ze świadczonymi usługami, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Administratora. W szczególności Administrator nie odpowiada za szkody poniesione:
   1. z tytułu utraconych korzyści Użytkownika,
   2. za treść wysyłaną i otrzymywaną przez Użytkowników,
   3. za zdarzenia spowodowane udostępnieniem danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Użytkownika,
   4. za treści pobrane przez Użytkownika z Internetu.

 7. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu.
  1. Każdy Użytkownik może skierować swoje uwagi lub pytania dotyczące Portalu i usług z nim związanych na adres skrzynki e-mail: biuro.purplestar@gmail.com. Uwagi zostaną rozpoznane przez Administratora w terminie do 30 dni. Jeżeli ustosunkowanie się do nadesłanych uwag wymaga złożenia przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin ulega zmianie o czas niezbędny na nadesłanie dodatkowych informacji.
  2. Odpowiedź zostanie przesłana na adres skrzynki Użytkownika podanej przy rejestracji do Portalu.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpowiadania na uwagi, wnioski lub zapytania Użytkowników w przypadku gdy te mają charakter anonimowy.

 8. Wymagania techniczne.
  1. Administrator zaleca Użytkownikowi stosowanie przeglądarek internetowych: Firefox lub Chrome w aktualnych wersjach. Przeglądarka powinna akceptować „cookie” oraz skrypty JavaScript.

 9. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Portalu i usług z nim związanych.
  1. Administrator ostrzega Użytkowników, że korzystanie z usług może wiązać się z pewnym ryzykiem związanym z korzystaniem z sieci internet.
  2. Administrator zaleca Użytkownikowi stosowanie ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu oraz używania programów antywirusowych chroniących jego komputer przed atakiem z zewnątrz.
  3. Administrator dołoży wszelkich starań, by treść publikowanych artykułów była zgodna z prawdą. Za ewentualne błędy i przekłamania, nie wynikające z winy Administratora, Administrator nie odpowiada.

 10. Postanowienia końcowe.
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Portalu pod adresem: http://kolbuszowa24.net/index.php?p=regulamin
  2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2012 r.

Rozkład jazdy

Kolbuszowa24 numerem 1
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-12-11
USD 3,5633 -0,49%
EUR 4,2038 +0,03%
CHF 3,5965 +0,11%
GBP 4,7646 -1,27%
Wspierane przez Money.pl

Statystyki portalu:

Portal istnieje 2049 dni


Serwis monitorowany przez

Statystyki portalu
kolbuszowa24.net 2012 - wszelkie prawa zastrzeżone | designed & coded by: Friday The 13th 2012